/Rekomendacje Rady

Rekomendacje Rady

Na podstawie zrealizowanych przez swoich ekspertów badań Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka dokonała szczegółowej analizy potrzeb kompetencyjnych sektora turystyki. W wyniku tych działań – w pierwszej kolejności – Rada zdecydowała o przygotowaniu rekomendacji określającej cztery najpilniejsze potrzeby jeżeli chodzi o szkolenia pracowników branży turystycznej. 
W propozycjach uwzględniono specyfikę sektora, którą jest wielobranżowość przekładająca się na zróżnicowanie potrzeb kompetencyjnych w ramach poszczególnych branż. (znajduje to odzwierciedlenie w sektorowej ramie kwalifikacji, która składa się z 4 odrębnych podram (hotelarstwo; gastronomia; organizacja turystyki; pilotaż, przewodnictwo i animacja czasu wolnego) oraz strukturze Rady (zespoły branżowe).  
Uwzględniając powyższą analizę Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka zdiagnozowała zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w sektorze:

Nowe technologie w turystyce, których absolwent

 • Zna najważniejsze trendy rozwojowe w hotelarstwie i turystyce.
 • Potrafi adaptować metody, technologie i procedury związane zrealizacją zadań zawodowych w podstawowych pionach zakładów hotelarskich.W szerokim zakresie teoretyczne podstawy metod i technologii stosowanych w działalności wytwórców usług turystycznych.
 • Umie adaptować metody, technologie i procedury związane z oferowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych, w tym pośrednictwem turystycznym.

  Pobierz treść rekomendacji:

Doradztwo turystyczne, których absolwent:

 • Zna współczesne czynniki determinujące zachowania klientów na rynku konsumenckim oraz identyfikuje współczesne trendy i tendencje w zachowaniach konsumentów usług turystycznych na rynku turystycznym.
 • Potrafi: korzystać z baz danych i źródeł wiedzy w zakresie Consumer Trends
 • Zna i stosuje zasady modelu gościnności oraz techniki negocjacyjne w procesie kupna sprzedaży oferty turystycznej.
 • Posiada umiejętność projektowania oferty w modelu SDL – koncentrującym się nawspółtworzeniu i preferencjach konsumenta (model Service Dominant Logic).
 • Posiada umiejętność projektowania (w tym kalkulowania) oferty dla różnych grup klientów (indywidualnych, grupowych, instytucjonalnych).

  Pobierz treść rekomendacji:

Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361), których absolwent:

 • Zna warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych określone ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 • Zna procedury i standardy odnoszące się do wykonywania zadań zawodowych, związanych z organizacją i sprzedażą imprez oraz obsługą podróżnych w trakcie imprezy turystycznej
 • Zna wprowadzone przez ustawę rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i interesów ekonomicznych podróżnych w tym ochrony przed skutkami utraty przez nie płynności finansowej.
 • Zna procedury rozpatrywania skarg i metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 • Zna zasady odpowiedzialności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych za niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy zawartej z podróżnym.
 • Potrafi przygotować dla podróżnych informacje przedkontraktowe dotyczące poszczególnych rodzajów imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych objętych ustawą
 • Potrafi przygotować projekt umowy o imprezę turystyczna lub usługę turystyczną uwzględniający wymogi i ograniczenia wprowadzone przez ustawę.
 • Potrafi dokonać wyboru kontrahentów na podstawie oceny jakości świadczonych przez nich usług turystycznych.
 • Podejmuje działania mające na celu zapobieganie negatywnym konsekwencjom niewykonania lub nienależytego wykonania usług wchodzących w skład imprezy lub powiązanych usług turystycznych
 • Kompetencje społeczne: Komunikuje się z różnymi grupami podróżnych uwzględniając nowe rozwiązania wprowadzone

  Pobierz treść rekomendacji

Bezpieczeństwo  danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych, których absolwent:

 • Zna podstawowe regulacje prawne i wprowadzone nimi podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie turystycznym, a w szczególności zasady dotyczące identyfikacji danych osobowych (w tym danych wrażliwych) podlegających ochronie, oceny ryzyka związanego z ich przetwarzaniem , doboru środków zapobiegających jego wystąpieniu w przedsiębiorstwie turystycznym
 • Potrafi zidentyfikować dane osobowe, prowadzić ich ewidencję, informować osoby, których ww. dane dotyczą o ich przetwarzaniu, prowadzić zbiory danych, oraz rejestry danych wrażliwych
 • Kompetencje społeczne: Respektuje zasady dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzonych przez przepisy prawne

  Pobierz treść rekomendacji

Pilot wycieczek, których absolwent:

 • zna i rozumie w szerokim zakresie informacje specjalistyczne z zakresu krajoznawstwa, historii, geografii, przyrody, kultury, etnografii dotyczące różnych, atrakcyjnych turystycznie regionów świata 
 • potrafi przygotować plan realizacji zadań zawodowych własnych i koordynowanego zespołu, z uwzględnieniem zmiennych, nie w pełni przewidywalnych warunków, oraz korygować go stosowanie do okoliczności
 • potrafi świadomie selekcjonować narzędzia komunikacji w sposób pozwalający na rozwiązywanie sytuacji trudnych i zapobieganie konfliktom z udziałem uczestników imprezy turystycznej lub innej formy turystyki a także wykonywać złożone i nie typowe zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywanych warunkach

  kompetencji społeczne:
 • jest gotów do pełnienia roli przywódcy i inspirowania turystów w trakcie imprezy turystycznej lub innej formy turystyki 
 • jest gotów do wykazywania się cierpliwością i opanowaniem w sytuacjach nietypowych napotkanych podczas realizacji różnorodnych zdań 
  Pobierz treść rekomendacji

Instruktor praktycznej nauki zawodu, (W zakresie: pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy) których absolwent

potrafi:

 • określić zakres i zadania pedagogiki pracy,
 • opisać przedmiot kształcenia i wychowania przed zawodowego, pro zawodowego i zawodowego,
 • określić funkcje doradztwa zawodowego,wskazać możliwości dla dalszego kształcenia
 • zidentyfikować ustawowe zadania nauczyciela w zakresie dydaktyki, opieki i wychowania,opisać funkcje klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
 • określić typy szkół prowadzących kształcenie zawodowe i innych form kształcenia zawodowegookreślić zasady organizacji praktycznej nauki zawodu,
 • wskazać zadania instruktora praktycznej nauki zawodu,określić zasady zatrudniania młodocianych pracownikówwskazać zakres odpowiedzialności instruktora
  Pobierz treść rekomendacji

Animator czasu wolnego , których absolwent:

Zna i rozumie: 

 • ogólne podstawy teoretyczne metod i rozwiązań w odniesieniu do form i zasad organizowania turystom rekreacji oraz czasu wolnego stosowanych w wykonywanych zadaniach zawodowych 
 • różnorodne metody prowadzenia zajęć animacyjnych w oparciu o rozbudowane programy animacyjne.
 • różnorodne źródła informacji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych z zakresu pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnego
 • w szerokim zakresie źródła zagrożeń dla życia, zdrowia, bagażu oraz interesów ekonomicznych turystów.
 • zasady, normy i procedury dotyczące udzielania pomocy turystom w sytuacjach zagrożenia.
 • regulacje dotyczące świadczenia usług z zakresu pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnego
 • zasady prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnego, w tym m.in. dokumentacji finansowej, sprawozdawczości, dziennika zajęć.
  Pobierz treść rekomendacji

Bezpieczeństwo w hotelu w dobie COVID-19 , których absolwent

 • Zna wytyczne dla hotelu podczas pandemii.
 • Wie, jak przenosi się SARS-COV2 i jakie środki prewencji należy użyć.
 • posiada wiedzę z zakresu zapobiegania wystąpieniu zagrożenia niesionego przez SARS-COV2.
 • Umiejętności
 • Potrafi dokumentować działania związane z ochroną przed SARS-COV2.
 • Potrafi właściwie dobierać środki ochrony dla pracowników i gości hotelowych.
 • Kreuje procedury związane z przyjęciem gości w dobie pandemii.
 • Potrafi zapewnić ochronę procesom technologicznym (przede wszystkim w restauracji hotelowej) w obliczu zagrożenia SARS-COV2.
 • Kompetencje społeczne
 • Ma świadomość nt. roli kadry kierowniczej w działaniach zmierzających do minimalizacji zagrożeń.
 • Potrafi właściwie reagować w przypadku pojawienia się gościa, którego stan zdrowia pozwala podejrzewać SARS-COV2 (zarówno na etapie check-im jak i podczas pobytu w hotelu). 

Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z COVID-19, których absolwent:

 • wie jak przekazywać klientom informacje w związku z COVID-19 z pokazaniem intencji dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne gości 
 • zna zasady radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie w konflikcie
 • Umiejętności
 • potrafi szybko, skutecznie i z dbałością o wysoki standard obsługi reagować na trudne sytuacje z klientami
 • umiejętnie przekazuje informacje o obostrzeniach i wymogach związanych z COVID-19
 • potrafi zadbać o zadowolenie klienta z jednoczesnym zadbaniem o bezpieczeństwo i spełnienie wymogów związanych z COVID-19
 • Kompetencje społeczne
 • ma świadomość roli pracownika hotelu lub restauracji w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego klientom
 • dostrzega konieczność zadbania o wymogi sanitarne
 • z empatią podchodzi zapewnienia klientom bezpieczeństwa w związku z COVID-19